January 31 lottery announcement

Welfare lottery 3D di 2024031 qi

Lottery results: 0 6 0

Fucai 15 Xuan 5 No.2024031

Lottery results: 01 07 08 09 14

Fucai Dongfang 6+1 Di 2024014

Lottery results: 7 8 9 8 0 2 snake

Fucai Kuaile 8 Di 2024031

Lottery results: 03 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 80

Sports Lottery Arrangement 3 No.24031

Lottery results: 6 eight 2

Sports Lottery Arrangement 5 No.24031

Lottery results:six eight 2 four 0

Sports Lottery Super LottoNo.24014

Lottery results:04 05 16 21 31 + 09 11

Editor Xu Zhengwen

Reporting/feedback